Dragon Age

Cuda Thedas

Urodzinowy konkurs Dragon Age: Początek

Dodano: 06 listopada 2010 12:09 | autor: Severan
Cuda Thedas

Nie wiem czy pamiętacie, ale właśnie dzisiaj mija rok od polskiej premiery Dragon Age: Początek. Z tej właśnie okazji serwis Cuda Thedas wraz z EA Polska organizują konkurs literacki, w którym nagrodą główną jest Dragon Age: Ultimate Edition. Regulamin konkursu zamieszczamy w rozwinięciu. Koniecznie się z nim zapoznajcie przed wzięciem udziału w konkursie!

Konkurs urodzinowy

REGULAMIN KONKURSU


§ 1. Organizator i czas trwania Konkursu

 1. Organizatorami konkursu i fundatorami nagród są firma EA Polska oraz wortal Cuda Thedas (http://www.dragon-age.pl).
 2. Konkurs rozpoczyna się 6 listopada 2010 r. i trwać będzie do 6 grudnia 2010 r.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 grudnia 2010 r.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która do 6 grudnia 2010 r. prześle na adres e-mail redakcji Cudów Thedas (redakcja{na}dragon-age.pl) wiadomość z dopiskiem "Urodziny Dragon Age" zawierającą tekst nawiązujący do tematyki konkursu. Osoba ta nie może należeć do redakcji wortalu.
 2. Teksty nadesłane na Konkurs muszą w całości stanowić twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Treści nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Utworami konkursowymi nie mogą być teksty, które w całości były publikowane w którymkolwiek z mediów.
 3. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków uczestnictwa w Konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w §2 pkt 2 uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.

§ 3. Tematyka prac

 1. Tematyka prac musi dotyczyć "Historii krasnoluda Sandala do chwili, w której pojawił się w grze".

§ 4. Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać swój tekst drogą e-mailową do 6 grudnia 2010 r.
 2. Objętość tekstu nie jest ograniczona.
 3. W Konkursie wezmą udział Teksty napisane tylko w języku polskim.
 4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ust. z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101/2002, poz. 926 z późn. zm.) oraz na publikację wysłanego przez siebie Tekstu na stronie wortalu Cuda Thedas.
 5. Do 15 grudnia 2010 r. jury spośród nadesłanych Tekstów wyłoni 3, którym przyzna odpowiednio nagrody wymienione w §4 7 pkt.
 6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 10 grudnia 2010 r. poprzez zamieszczenie na stronach WWW Organizatorów Konkursu (http://www.ea.pl oraz http://www.dragon-age.pl) informacji o rozstrzygnięciu Konkursu, zawierającej tytuły nagrodzonych Utworów.
 7. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

  1. Dragon Age: Ultimate Edition (wersja elektroniczna)
  2. Dragon Age: Początek - Przebudzenie (wersja elektroniczna)
  3. Książka Dragon Age: Powołanie

§ 5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Decyzja jury wskazująca laureatów Konkursu oraz przyznanie im nagród jest ostateczna.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Osobą odpowiedzialną za Konkurs ze strony Organizatora Konkursu jest administrator wortalu Cuda Thedas - Severan.
 2. Przesyłając Utwór na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik wyraża również zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, ma jednocześnie prawo do ich wglądu oraz ich poprawiania.
 3. W sytuacjach wyjątkowych Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież